Vecdi GÜNDOĞDU'dan TBMM Soru Önergesi

Vecdi GÜNDOĞDU'dan TBMM Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.

Vecdi Gündoğdu
Kırklareli Milletvekili
Çevre Komisyonu Üyesi

AKP hükümetlerin uyguladığı hoyrat, plansız ve çarpık sanayileşme; havası, suyu, toprağı ve insanıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en değerli bölgelerinden birisi olan Trakya Bölgemizde, Kırklareli’mizde canlı yaşamına zarar vermeye devam etmektedir. Yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral ’in, her geçen gün daha çok ihtiyacımız olacak verimli tarım ve orman alanlarımızın üzerinde kurulacak olması Kırklareli halkının toprağını, suyunu, havasını, yaşam alanını, derinden etkileyecektir. Bu nedenle, insan sağlığının ve doğanın zarar görmemesi, telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmaması için yönetmeliklere, yasalara ve Anayasa’ya aykırı olan KIRKLARELİ İli MERKEZ İLÇE TEKKEŞEYHLER VE DOKUZHÖYÜK mevkiinde yapılması planlanan ENTEGRE TERMİK SANTRALİ projesine ivedilikle son verilmelidir.
Bu doğrultuda;

1- Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde çevre düzeni planları için çevre düzeni planı ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olması gerekir iken, bahse konu proje 1/100.000 ÇDP’ de belirlenen Ana Plan Kararı’nı ve bu kararın sürekliliğini bozduğundan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun mudur?
2- Proje tarım ve orman alanlarını kapsamaktadır. 1/100.000 ölçekli ÇDP Bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan üretimi desteklemek ve tarım dışı fonksiyonları da bu
doğrultuda düzenlemek ilkesine, sanayi gelişiminin planlarla sınırlandırmak ilkesine, koruma kullanma dengesinin sağlanması ilkesine ve tarım ve orman alanlarının kullanıma açılmaması ilkelerine uygun mudur?
3- Kömür çıkarılması planlanan alan ise TARIMSAL SİT alanıdır. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14. maddesi kapsamında tarımsal üretim potansiyeli yüksek,
erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar Bakanlar Kurulu kararı ile Büyük Ova kapsamına alınmıştır. Bölgenin temel fonksiyonu tarım, hayvancılık, bahçecilik olduğunu kabul edildiğinde anılan proje 31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan karara uygun mudur?

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER