Oya Ersoy: Engelli sağlık kurulu raporu olmadığı halde ödeme yapılmış

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait Sayıştay denetim bulgularına ilişkin soru önergesi verdi.

Vekil Haberleri 14.10.2021, 12:28
Oya Ersoy: Engelli sağlık kurulu raporu olmadığı halde ödeme yapılmış

Ersoy; 2020 yılı Sayıştay denetim raporlarında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda fazla ve yersiz ödenen sosyal yardım alacaklarının kanuna aykırı şekilde silinmesi, sosyal yardım ödemesi yapılan kişilerin destek almaya uygun olmadığı halde yardımdan faydalanması, engelli sağlık kurulu raporu (ESKR) olmadığı ve  ESKR raporu süresi geçen ya da raporları süpheli ve sahte olan kişilere ödeme yapıldığına ilişki bulguların yer aldığını dile getirdi.

Ayrıca Ersoy; kuruma ait binaların yenilenmesine ilişkin harcamaların kanunda ve yönetmelikte belirlenen tutarın çok üzerinde yapılması, kuruma ait binaların mevcut tapu durumuna uymayan şekilde kullanılması, Kamu İhale Kanununa aykırı olarak yasaklı şirketlerden doğrudan alım yapılması ve yine kanuna aykırı olarak ihaleye çıkılmadan TÜRKSAT A.Ş.’den doğrudan alım yapılmasına ilişkin bulguların Sayıştay raporunda yer aldığını dile getirdi.

Fazla ve yersiz ödenen sosyal yardımlar kanuna aykırı şekilde silinmiş

Sayıştay bulgusuna göre çeşitli sosyal yardım ödemelerinin terkini işlemlerinde hatalı uygulamalar yapılmış, kamu idaresince fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen alacaklar mevzuata aykırı olarak silinmiştir. 2019 yılı Sayıştay raporunda da yer alan raporu olmadığı halde sosyal yardım alan kişiler olduğunu hatırlatan Ersoy bu kişiler arasında kamu borcu silinen kişiler olup olmadığını sordu.

Kamu idaresinde, fazla ve yersiz ödemeler kapsamdaki alacaklardan valilik, kaymakamlık veya il müdürlüğü olurlarıyla terkin edilmesine karar verilenlere ilişkin 14.213.899,99 TL tutarın muhasebeleştirilmediği ortaya konulmuştur. Ersoy; bu tutarın muhasebeleştirilmemesinin sebebinin ve bu tutarın tahsil edilip edilmediğine ilişkin açıklamanın yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bakanlığın taşınmazları tapu kayıtlarına uygun şekilde kullanılmıyor

Ersoy; Sayıştay raporunda bakanlık adına tahsis edilmiş taşınmazlardan bir kısmının mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmadığı ve ilgili taşınmazların cins tashihlerinin yapılmadığının görüldüğünü ifade etti. Ersoy söz konusu bu taşınmazların hangi amaçla kullanıldığını Bakanlığa sordu.

Bakanlığa ait binaların onarımı için yönetmelikteki miktarların çok üzerinde ödemeler yapılmış

Elektronik Kamu Alımları Platformu incelemelerine göre Bakanlığa ait binaların yenileme ve değer arttırımı işlemleri için yönetmelikte yer alan harcama limitinin çok üzerinde harcamalar yapıldığının tespit edildiğini ifade eden Ersoy, yönetmeliğe aykırı yapılan bu harcamaların miktarını ve hangi şirketler tarafından bu onarım işlemlerinin yapıldığının açıklanması gerektiğini ifade etti. Ersoy, bu tip harcamaları kamu kaynaklarının kamu adına kulanılmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçilerin kıdem tazminatını ayırmamış

Bakanlığın 81 ilde bulunan teşkilatlarında işçi statüsünde bulunan personelin kıdem tazminatlarının ayrılıp muhasebeleştirilmediğini dile getiren Ersoy; işçilerin kaç yıldır kıdem tazminatlarının muhasebeleştirilmediğini, ve muhasebeleştirilmeyen tutarın ne kadar olduğu sorusunu Bakanlığa yöneltti.

18 yaşını tamamlamış gençlere şartları sağlamadığı halde sosyal yardım ödemesi yapılmış

18 yaşını tamamlamış bazı gençlere, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te aranan şartları taşımamalarına veya söz konusu şartların güncelliğinin sorgulanmamasına rağmen sosyal ve ekonomik destek ödemesinde bulunulduğu görülmüştür. Sosyal yardım ödemeleri yapılırken bazı şartların sağlanılması gerektiğinin yönetmelikle belirlendiğini dile getiren Ersoy; şartları sağlamadığı halde sosyal yardım alan kaç kişi olduğunu ve bu kişilere yapılan ödemelerin tutarını sorduğu soruyu Bakanlığa yöneltti. Ersoy, üniversitelilerin burs ve yurt imkanlarına ulaşamadığını, geçinemediği ve desteklenmediği için günlerdir parklarda barınma eylemi sürdürdüğünü hatırlattı.

Bakanlık yasaklı şirketlerden alım yapmış

Ersoy; Bakanlık merkez birimleri tarafından yapılan bazı satın alımlarda, isteklilerin yasaklılık sorgusunun yapılmadığını ve alıma ilişkin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kaydı oluşturulmadığı halde doğrudan temin yönteminin kullanıldığının görüldüğünü ifade etti. Ersoy; doğrudan alım yapılan yasaklı şirketlerin hangi şirketler olduğu ve bu şirketlere ne kadar ödeme yapıldığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

İstisna tutulmadığı halde Türksat A.Ş.’den doğrudan mal ve hizmet alımları yapılmış

Kurumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olan bazı mal alımlarını 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nda belirtilen istisna hükmü kapsamında değerlendirerek ihale yapmaksızın Türksat A.Ş.’den temin ettiği görülmüştür. Ancak 406 sayılı Kanun ile e-Devlet ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri kapsamında Türksat A.Ş.’den yapılacak hizmet alımları Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulmuş olup mal alımları istisna kapsamına alınmamıştır. Bakanlık kamu ihale kanununun istisna kapsamında olmamasına rağmen bu tip alımları Türksat A.Ş.’den doğrudan alım yolu ile temin etmiştir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu veri tabanında kaydı bulunmayan kişilere evde bakım ödemesi yapılmış

Ersoy; Sağlık Bakanlığının engelli sağlık kurulu raporu (ESKR) veri tabanında kaydı olmayan kişiler için ve Sağlık Bakanlığının ESKR veri tabanında kaydı olup da ağır engelli veya tam bağımlı ifadesi içeren ESKR’si olmayanlar için gerekli teyit işlemi yapılmadan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre bu kişilerin bakıcılarına engelli evde bakım ödemesi yapıldığını ifade etti.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Engelli Sağlık Kurulu Raporu veri tabanında kaydı bulunmayan kişiler ile engel olanı %40’ın altında olan kişiler için engelli aylığı ve 18 yaşından küçük engelli aylığı ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir.

Ersoy; ESKR raporu bulunmayan kaç kişinin ödeme aldığını ve bu kişilere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soruları Bakanlığa yöneltti.

Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen sahte ve süpheli raporlar bildirimleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından taşra teşkilatına geç bildirilmiş

Ersoy; Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen Aile ve Çalışma Bakanlığı’na bildirile şüpheli ve sahte raporlara ilişkin bildirimlerin Bakanlık taşra teşkilatına iletilmemesinden kaynaklı ödemelerin devam ettiğine ilişkin bulguları Sayıştay raporunda yer aldığını ifade etti. Ersoy; sahte veya şüpheli raporları olan kaç kişiye ödeme yapıldığının cevaplanması gerektiğini ifade etti.

Ersoy Bakanlığa şu soruları yöneltti:

1.         2019 Sayıştay raporunda da ESKR belgeleri olmadığı ya da gerekli şartları taşımadığı halde sosyal yardım ödemesi alan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan fazla ve yersiz yapılan sosyal yardım ödemelerinin geri alınmasından kanuna aykırı şekilde vazgeçildiği bulgusu yer almaktadır. 2019 yılında fazla ve yersiz ödeme yapılan kaç kişiden fazla ve yersiz ödemelerin geri alınmasından vazgeçilmiştir?

2.         Sayıştay raporunda Bakanlıktan istenen tablolar doğrultusunda fazla ve yersiz ödemelerin terkin edilmesine rağmen muhasebeleştirilmeyen kısmının 14.213.899,99 TL olduğu ifade edilmiştir. Bakanlığınızın bu tutarı muhasebeleştirmeme sebebi nedir? Söz konusu kamu alacakları tahsil edilmiş midir?

3.         Bakanlık adına tahsis edilmiş taşınmazlardan bir kısmının mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmadığı Sayıştay Denetim Raporunda tespit edilmiştir. Sayıştay raporuna konulan bu taşınmazlar hangi illerde yer almaktadır? Kurumunuz bu taşınmazları hangi amaçla kullanmaktadır?

1.         Kuruma ait binalar için yapılan değer arttırıcı nitelikteki harcalamaların yönetmelikte belirlenmiş olmasına rağmen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden illerde yapılan ihaleler incelendiğinde yönetmelikte belirlenen tutarın üzerinde değer arttırıcı harcamalar yapılmıştır. Söz konusu işlemler nelerdir? Bu işlemler için hangi şirketlerden ihale yolu ile alım yapılmıştır? Bu işlemler için şirketlere ne kadar ödenmiştir?

4.         Bakanlığın 81 ilinde bulunan teşkilatlarında işçi kadrosundaki personelin kıdem tazminatı karşılıkları ayrılıp muhasebeleştirilmemiştir. İşçi statüsündeki personelin kanundan gelen hakkı olan kıdem tazminatının ayrılmaması konusunda il teşkilatları hakkında bir soruşturma yürütülmekte midir? işçi statüsündeki personelin kıdem tazminatları kaç yıldır hesaplanmamaktadır? Geçmişten bugüne hesaplanmamış olan toplam tutar ne kadardır?

5.         18 yaşını tamamlamış bazı gençlere, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te aranan şartları taşımamalarına veya söz konusu şartların güncelliğinin sorgulanmamasına rağmen sosyal ve ekonomik destek ödemesinde bulunulduğu görülmüştür. Söz konusu şartları taşımadığı veya söz konusu şartların güncelliğinin sorgulanmadığı 18 yaşını tamamlamış kaç kişi sosyal ve ekonomik destek ödemesi almıştır? Bu kişilere Bakanlık tarafından ne kadar ödenmiştir?

6.         Bakanlık merkez birimleri tarafından yapılan bazı satın alımlarda, isteklilerin yasaklılık sorgusu yapılmadığı ve alıma ilişkin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kaydı oluşturulmadığı halde doğrudan temin yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Bakanlığınız hangi yasaklı şirketlerden satın alım yapmıştır? Bakanlığınız bu şirketlere aldığı hizmet karşılığında ne kadarlık bir ödeme yapmıştır?

7.         Kurumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olan bazı mal alımlarını 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nda belirtilen istisna hükmü kapsamında değerlendirerek ihale yapmaksızın Türksat A.Ş.’den temin ettiği görülmüştür. Kanuna aykırı şekilde gerçekleştirilen söz konusu hizmet alımları için TÜRKSAT A.Ş.’ye ne kadar ödeme yapılmıştır?

8.         Sağlık Bakanlığının engelli sağlık kurulu raporu (ESKR) veri tabanında kaydı olmayan kişiler için ve Sağlık Bakanlığının ESKR veri tabanında kaydı olup da ağır engelli veya tam bağımlı ifadesi içeren ESKR’si olmayanlar için gerekli teyit işlemi yapılmadan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre bu kişilerin bakıcılarına engelli evde bakım ödemesi yapılmıştır. ESKR raporu olmayan veya raporu teyit edilmemiş kaç kişi engelli evde bakım ödemesinden faydalanmıştır? Bu kişilere ne kadar ödeme yapılmıştır? Bu kişilerden kaçı engelli evde bakım ödemesi almaya devam etmektedir?

9.         Sağlık Bakanlığının ESKR veri tabanında kaydı olmayan ve Sağlık Bakanlığının ESKR veri tabanında kaydı olup engel oranı % 40’ın altında olan kişilere, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre engelli aylığı ödemesi yapılmıştır. Engellilik durumuna ilişkin raporların teyit işlemleri neden yapılmamıştır? Kaç kişi bu ödemelerden faydalanmıştır? Sağlık raporu uygun olmadığı veya teyit edilmediği halde engelli aylığı ve engelli yakını aylığı ödemesi alan kişilere ne kadar ödeme yapılmıştır?

10.       Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Bakanlığa bildirilen sahte ve şüpheli engelli sağlık kurulu raporlarından bazılarının taşra teşkilatına bildirilmemesi, bazılarının geç bildirilmesi sebebiyle; bu bildirimlerin gereklerinin taşra teşkilatınca gecikmeli olarak yerine getirilmesi sonucu, bazı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından şüpheli engelli sağlık kurulu raporları üzerinden yardım ve destek koşullarını taşıdığı şüpheli olan kişilere yardım ve destek ödemesi yapılmaya devam edildiği görülmüştür. Şüpheli engelli sağlık kurulu raporu olduğu ve tespit işlemi yapıldığı halde taşra teşkilatına geç bildirildiği için bu durumda olan kaç kişi ödeme almaya devam etmiştir? Şüpheli veya sahte engelli sağlık raporuna sahip kişiler için ne kadar ödeme yapılmıştır?

Yorumlar (0)