banner572

Gürsel Tekin: “Ankara elini İstanbul’dan çek”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Güne göre, siyasi hesaba göre, siyaset üretmeyi alışkanlık haline getirmiş olan iktidar partisi, kendi etki ve kontrolü dışındaki her şeyi yok saymak, olmuyorsa tüm demokratik kurumları, karar alanlarından tasfiye etmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyor.” Dedi

SİYASET 25.03.2022, 13:57
Gürsel Tekin: “Ankara elini İstanbul’dan çek”

Yerel seçimin başarısızlığı AKP tarafından hazmedilemedi diyen Tekin, muhalefetteki belediyelerin faaliyetlerini sessiz sedasız ve kamu yöneticileri eliyle engellemek isteyen iktidar partisi, 19 Şubat 2020 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan bir yönetmelik değişikliği ile UKOME’nin yapısı değiştirmişti. Bu değişiklik sonrası, UKOME’deki Büyükşehir Belediye temsilci sayısı sabit kalırken merkezi idarenin gönderdiği üye sayısı artmıştı. Anayasaya ve kanunlara aykırı olarak yapılan bu yönetmeliğin amacının; siyasi bir operasyon olduğu şimdi çok daha net anlaşılıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. TBMM’ne vermiş olduğumuz bu kanun teklifi ile Anayasa’da düzenlenen yerinden yönetim ilkesinin ihlaline son vermeyi istiyoruz. Belediye başkanı eğer yönettiği kentin ulaşım planlamasına karışamayacaksa bu belediye nasıl hizmet verecek?" diye soran Tekin şunları kaydetti:

Yerel yönetim iradesini ortadan kaldırılmaya çalışan iktidar partisine izin vermeyeceklerini söyleyen Tekin, “Her şeye Ankara’da ben karar veririm! Diyen anlayış, kendi belediye başkanlığı döneminde ise “Ankara elini İstanbul’dan çek” diyordu. Sayın Cumhurbaşkanı, belediye başkanlığı yapmak istiyorsa o başka ama lütfen artık bu kararları yerel yönetimlere, belediyelere bıraksın ki, Milli irade her alanda yerini bulsun. Bu anlamda TBMM’ne vermiş olduğumuz kanun teklifi üzerinde diğer siyasi partilerle çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Tekin, İktidar partisinin bu kanun teklifini gündeme almasını istediklerini, bununla ilgili oldu bittiye asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Tekin Kanun Teklifin Gerekçesinde şu hususlara yer verdi:

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde ulaşım hizmetlerini planlamak, bu konuda koordinasyonu sağlamak ve bu konularda karar alma yetkisi büyükşehir belediyelerindedir. Ancak, 19.02.2020 tarihinde Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile belediyeleri temsil eden üye sayısının korunmasına rağmen merkezi idare bünyesinde yer alan üye sayısının artırılması neticesinde; kurulda oy çokluğu ile karar alındığı için, alınacak kararlarda yerel idarenin etkinliği tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Büyükşehir belediyesine ulaşım konusunda kanunla verilen yetki, kanunsuz şekilde çıkarılan bir yönetmelik değişikliği ile merkezi yönetime devredilmiştir. Yerel idare olan büyükşehir belediyelerinin kanun ile üstlendiği zorunlu hizmetleri yerine getirmeye çalışırken, merkezi idareye bağlı temsilcilerin karar alma süreçlerine çoğunluk olarak katılmaları nedeniyle, büyükşehir belediyeleri açısından yönetsel anlamda büyük oranda hak gaspı yaşanmaktadır. Ayrıca, Merkezi idare lehine sağlanan çoğunluk nedeniyle, Anayasa’da düzenlenen yerinden yönetim ilkesi de ihlal edilmektedir.

Milyonlarca seçmenin oyu ile iş başına gelmiş büyükşehir belediye başkanı yerine, merkezi idarece atanmış kişiler tarafından yerel kararlara imza atılması büyükşehir belediyesini mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişiliği olmaktan çıkarıp, merkezi yönetime ilişkin görevleri yerine getiren bir tüzel kişilik haline dönüştürmektedir. UKOME’nin Büyükşehir belediye başkanının üzerinde hiyerarşik bir yetkiye sahip olması ve bu yetkiye dayalı olarak karar vermesi, Anayasa’ya göre de mümkün değildir. Yetki devri ancak, aynı kamu tüzel kişiliği içinde yer alan bir makamdan diğer bir makama doğru yapılan bir şeydir. İki ayrı tüzel kişi arasında yetki devri olamaz.

Merkezî idarede yetki genişliği esasını benimseyen Anayasa, mahallî idarelerde yerinden yönetim ilkesini uygun bulduğunu 127 inci maddesinin ikinci fıkrasında açıkça ortaya koymuştur. Anılan maddenin beşinci fıkrasına göre merkezî idare mahallî idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir. Ancak bu demek değil ki, bir makama verilmiş yetkinin başka bir makama devri ya da sınırsızca kullanılmasına müsaade edilmesidir. Yapılacak bu kanun değişikliğiyle, büyükşehir belediyesi hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütmesi amaçlanmıştır.

Yorumlar (0)
banner572