22 Haziran 2018, Cuma

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

Muharrem Ayının 10. günü Tatil İlan Edilsin!

Muharrem Ayının 10. günü Tatil İlan Edilsin!

Doğan kanun teklifinin gerekçesinde 'Aleviler Muharrem ayının 10. Günü Kerbela’da hayatını kaybedenlerin ruhları için, aynı acıların ve zulmün bir daha tekrar etmemesi, haksızlığın ve adaletsizliğin bir daha yaşanmaması için Aşure pişirirler. Aşure günü kırgınlıkların ortadan kalktığı, küslerin barıştığı, ailelerin bir araya geldiği, pirlerin, dedelerin ziyaret edildiği, duaların tüm insanlık için okunduğu bir gündür.

            

Bu özel ve anlamlı günde inançlarının gereğini yerine getirmek isteyen Alevilerin karşılaştığı zorluklar, ibadetlerini tam olarak yerine getirmesine engel olmaktadır. Çalışma yaşamının zorlukları, resmi işlerin devamlılığı nedeniyle Muharrem ayının 10. Günü’nün tatil edilmesi ibadetin ifa edilmesini hem kolaylaştıracak hem de daha anlamlı kılacaktır' ifadelerini kullanmıştır. 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun ilgili bazı maddelerinde değişiklik yapılarak, Muharrem Ayı’nın 10.gününün resmi tatil olarak kabul edilmesine dair hazırlamış olduğum kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

Müslüm Doğan

İzmir Milletvekili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREKÇE

 

 

Alevilik, tarih boyunca ekonomik, kültürel (inanç dahil) ve siyasi ortaklığa ruhsal formasyonun da eklenmesi sonucu oluşmuş, ideal insana (insan-ı Kamil) ulaşma çabasını ve kaygısını taşıyan, kararlı bir insan topluluğunun ideolojisi olarak ifade edilebilir. Farklı dinlerden ve inançlardan beslenmiş, sonuçta bir öğreti ve inanca dönüşmüş toplumsal birikimdir. Alevilik, bir mozaiktir, her dilden, her dinden, kültürden, inançtan izler taşıyan senkretik (bağdaştırmacı) bir özelliğe sahip bir yapıdır.  Mayası sevgi, hoşgörü, paylaşımcılık, kardeşlik, birlik, dürüstlük, özgürlük, herkesi “insan” görmedir.

Muharrem ayı alevi inancı ve öğretisi için bir matem ayıdır. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da hak için, adalet için, insanlık onuru için, zalimliğe ve zulme boyun eğmediği için 72 Ehli Beyt’le birlikte şehit edildiği aydır. Aleviler Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin matemini ve yasını muharrem orucu ile birlikte tutarlar. Aleviler Muharrem ayının 10. Günü Kerbela’da hayatını kaybedenlerin ruhları için, aynı acıların ve zulmün bir daha tekrar etmemesi, haksızlığın ve adaletsizliğin bir daha yaşanmaması için Aşure pişirirler. Aşure günü kırgınlıkların ortadan kalktığı, küslerin barıştığı, ailelerin bir araya geldiği, pirlerin, dedelerin ziyaret edildiği, duaların tüm insanlık için okunduğu bir gündür.

            Bu özel ve anlamlı günde inançlarının gereğini yerine getirmek isteyen Alevilerin karşılaştığı zorluklar, ibadetlerini tam olarak yerine getirmesine engel olmaktadır. Çalışma yaşamının zorlukları, resmi işlerin devamlılığı nedeniyle Muharrem ayının 10. Günü’nün tatil edilmesi ibadetin ifa edilmesini hem kolaylaştıracak hem de daha anlamlı kılacaktır.

Anayasanın 10. Maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” İbaresi ve ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” maddesi de böylesi bir değişikliği mücbir kılmaktadır. İş bu teklif ile 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak, Muharrem ayının 10. Günü’nün resmi tatil olarak kabul edilmesi amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- Bu madde ile Muharrem ayının 10.gününün tatil olarak kabul edilmesi amaçlanmıştır.

Madde  2- Bu madde ile Muharrem ayının 10.gününde resmi daire ve kuruluşların tatil edilmesi amaçlanmıştır.

Madde   3- Bu madde yürürlük maddesidir.

Madde   4- Bu madde yürütme maddesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

 

Madde 1- 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2. Madde’sinin (1) fıkrası (B) bendi başlığı “Dini Bayramlar ve günler şunlardır” şeklinde değiştirilmiş ve yine 2.maddesinin (1) fıkrası (B) bendine aşağıdaki 3. alt bent eklenmiştir.

“3.Muharrem ayının 10.günü tatildir.”

Madde 2- 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2. Madde’sinin (1) fıkrasının (D) bendi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile Muharrem ayının 10.günü, yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.’

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

yukarı çık