19 Şubat 2019, Salı

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

TOKİ faizsiz konut kredisi şartları nelerdir, kimlere veriliyor? 2018 TOKİ faizsiz krediler ne kadar oldu?

TOKİ faizsiz konut kredisi şartları nelerdir, kimlere veriliyor? 2018 TOKİ faizsiz krediler ne kadar oldu?

Toplu Konut İdaresi yani kısaca TOKİ bazı özel durumlarda için düşük fiyatla ve aynı zamanda faizsiz konut kredisi imkanı ile özel olanaklar sunmaktadır. TOKİ’nin kendi projelerinden ev almak şartı ile sıfır faiz ile kredi kullanmanın şartları, faizsiz konut kredisi kimlere veriliyor? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

TOKİ tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malüllerine, dul ve de yetimlerine faizsiz olarak konut kredisi verilmektedir. TOKİ faizsiz konut kredisinden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü biriminden hak sahibi olduğuna dair belge alınması ve bu hak sahipliği belgesi ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekiyor.

TOKİ faizsiz konut kredisi 1 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete İlanı şu şekilde;

MADDE 1 – 13/2/2014 tarihli ve 28912 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin on ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(13) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi kapsamına girenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahipliği belgesi verilen, ancak anılan Kurumca aylık bağlanamayan kişilere faizsiz olarak kullandırılacak olan kredi tutarının geri ödemesi, Kurumca aylık bağlanma şartı aranmaksızın esas alınan en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan aylığın 1/4’ü oranına denk gelen tutar, başlangıç taksiti olarak kabul edilir. Taksit tutarı, her altı aylık dönemin başında (Ocak-Temmuz) bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaşlarında yapılan artış oranı dikkate alınarak kredi kullanma tarihine bakılmaksızın, İdarece her dönem için yeniden hesaplanır ve krediyi kullananlar tarafından aylık olarak borç bitinceye kadar bankaya yatırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

KİMLER FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANACAK?

Konu ile ilgili Yönetmelik kapasamında yer alan krediden yararlanacak hak sahipleri 3. maddede şu şekilde açıklanıyor;

Madde 3 –

1) Şehitler için;

a) 3233 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 2559 sayılı Kanuna eklenen Ek 9 uncu maddesi gereğince; 01/01/1971 tarihinden itibaren Kanunlarla verilen görevlerini yaptığı sırada veya bu görevlerini yapmasından dolayı şehit olan polisin,

b) 3645 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 2985 sayılı Kanuna eklenen Ek 1 inci madde gereğince; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin;

Aşağıdaki öncelik sıralamasına göre,

– Maaşa bağlanan dul eşini,

– Eşi hayatta değilse, veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını müştereken,

– Bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya anasını, konut sahibi yapmak amacıyla Fondan kredi verilir.

– Bu Kredi, şehit olan veya hayatını kaybedenlerin ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

– Bu maddenin (b) fıkrasında belirtilen ve 17/05/1990 tarihinden önce şehit olan veya hayatlarını kaybedenlerin Yönetmeliğin bu maddesinde belirtilen Haksahibi yakınlarına da müracaatları halinde bu Yönetmelik esaslarına göre Kredi verilir.

2) Maluller için;

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesi ve Geçici 8 inci maddesi gereği 01/01/1968 tarihinden sonra memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak veya sakatlanarak malul olanların;

Aşağıdaki öncelik sıralamasına göre,

– Maaşa bağlanan malulün kendisini, ölümü halinde,

– Maaşa bağlanan dul eşini,

– Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını müştereken,

konut sahibi yapmak amacıyla Fondan Kredi verilir.

Bu Kredi malul olana veya malulün Kredi kullanmadan ölümü halinde ailesine bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ 2018 YILINDA NE KADAR OLDU?

Faizsiz Konut Kredisi 2018 yılı tutarı 01.03.2017 tarih ve 29994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 13.02,2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik' te yer alan Kredinin Tutarı başlıklı 6. Maddesi gereği. Faizsiz Konut Kredisi miktarı 2018 yılı için 114.000,00 ( Yüzondörtbin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

ayrıca; Harp ve vazife malullüğü maaşı bağlananlardan faizsiz konut kredisi kullanacakların ipotek ve tapu tescil harcı muafiyetleri bulunmaktadır. Faizsiz konut kredisi kullanacak hak sahipleri ipotek ve tapu tescil harcı ödemeyecek.

yukarı çık